هیأت مدیره
مهندس مهرآفرین اسدی مهندس مهرآفرین اسدی
مهندس مهرآفرین اسدی

( مهندس معمار )

مدیر عامل 

Engineer Mehrafarin Asadi

Architect

CEO

مهندس محمد عابدینی ابیانه مهندس محمد عابدینی ابیانه
مهندس محمد عابدینی ابیانه

( مهندس عمران )

رئیس هیأت مدیره

Engineer Mohammad Abedini Abyaneh

Civil Engineer

Chairman of the Board 

مهندس علی  اکبرموسوی مهندس علی اکبرموسوی
مهندس علی اکبرموسوی

( مهندس معمار )

نایب رئیس هیأت مدیره

Engineer  Ali Akbarmousavi

Architect

Vice Chairman of the Board of Directors

افزودن ماژول جدید
0%